زوج خز! نکته مهم--> بیرون موندن قسمتی از پیراهن از لای زیپ باز شلوار میباشد